Полицентрични йерархии и холизъм – отговор на Александра Михайлова

  1. Какви са видовете сложни полицентрични йерархии в живите системи? · “дървото на живота” (“дървото на еволюцията”), · полицентричен “египетски свод” – градеж като при старите каменни мостове, при които всеки камък е централен: пример: центровете на вселената са безброй (всяка произволно избрана точка е център на вселената, спрямо който всички други точки се раздалечават от центъра – ефект на разширяването на вселената), всяка култура смята себе си за централна и всеки човек е център на човечеството и т.н. · равнопоставената етажираност (пример: горските екосистеми и етажите почва-трева-храсти-ниски дървета-високи дървета), · “люспите на лука” – вписани едни в други йерархични нива от типа на кръговете на дървесния ствол (пример: приложение на този тип йерархии в теорията на Хофстеде за вписаните едни в друг нива на културата ни – напр. класова култура, професионална култура, национална култура, полова култура, поколенческа култура, гражданско-политическа култура, комуникативна култура и т.н., друг пример организма и вписаните една в друга йерархични нива и подсистеми: молекули – ДНК и РНК – живи клетки – органични системи и подсистеми и органи – храносмилателна, дихателна, кръвоносна, полово-отделителна, нервна и пр. системи – екологично и социално-психологическо поведенческо ниво – главен мозък и ниво на общности и групи – култура, стадо, ято, глутница, племе и т.н.) · възелът – пример: трите вплетени една в друга сфери на човешката психика (реално-въображаемо и символно ниво), според Жак Лакан, друг пример – възелът на устойчивото развитие на средата (природна-социално-културна и стопанска среда). Надявам се това да е достатъчно изчерпателно.

 

  1. Какво е холизъм и синергия на системите? Холизъм означава всеобхватност, а синергия – едновременност на съвместна работа в съответствие. Когато разглеждаме една сложна система ние я разглеждаме холистично – т.е. всеобхватно във всичките й части едновременно, а не разглеждаме частите й по отделно, тъй като те нямат същите свойства като цялата система.

Геном 949448

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s