Полустандартизирано качествено проучване (анкета) за

комуникацията на активните граждани в София със Столична община

изработил за целите на фондация „Зеленика“:

гл. ас. д-р Петър Канев, УниБИТ, ИИОЗ при БАН, СГС-Щастливеца

Провежда се във формата на свободен разговор (устно интервю) по няколко определени теми и ключови въпроси, свързани с тях.

Отговорите на респондента (човекът, с когото е проведено интервю) се записват изцяло и дословно, транскрибират се и се предават в писмен вид.

Целева група са всички пълнолетни граждани на град София, разделени в квоти по местоживеене (по общини, райони и квартали)

Няма квоти за възраст, пол и образование. Желателно (но не непременно задължително) е интервюираните граждани да са имали някакъв вид взаимодействие с общински структури – било то частно (за личен проблем), в рамките на гражданска инициатива, комитет, сдружение или движение (по пробелеми, отнасящи се към обществения интерес на гарждани на град София), в рамките на обществените им и/или професионални задължения (взаимодействие с общината по проблеми на частен бизнес, на професионална основа или за уреждане на проблеми на етажната собственост – вкл. „домоуправители“ и сдружения на собственици).

Теми, по които да се проведе интервюто:

  1. Проблеми на град София

а. зелени площи

б. обществен и частен транспорт

в. алтернативен транспорт (инфраструктура за пешеходци, за велосипедисти и др.)

г. управление на отпадъците

д. публични площи – градинки, площади и др.

е. градска инфраструктура (например канализация, улична настилка и др.) и презастрояване

ж. образователни институции – училища и детски градини

з. корупция и неспазване на нормативите на градската среда

и. замърсяване на въздуха

й. вода – съотношение на качество и стойност на водоснабдяването

к. шумово и светлинно замърсяване

л. среда на живот – качество на средата на живот, вкл. естетическа и културна стойност

м. културно наследство и достъпност до културния живот

н. общодостъпност до всички компоненти на качество на градската среда за всички граждани, неограничено и неограничавано, без сегрегация, дискриминация или с „двоен аршин“

о. друго (например проблемът с гробищните паркове, с достъпа до детски градини, с обществено осветление, състояние на тротоари, паркинги и др., които интервюираният иска да добави)

п. Как бихте обобщили основните екологични и социални проблеми на столицата?

(забележка: интервюриният приоретизира проблемите на столицата, според неговите собствени критерии и опит. Някои от темите може да бъдат пропуснати, ако интервюираният няма собствено мнение и/или лични преживявания, свързани с тези проблеми. Интервюираните трябва да споделят като минимум: 1. доколко са удовлетворени от състоянието на различните компоненти от градската среда в София сега, и 2. какви предложения имат за по-нататък.)

  1. Информираност на гражданите за действията и решенията на СО

а. По какъв начин получавате информация за действията и решенията на Столична община (СО)?

б. Информирали ли сте за действията и решенията на СО по електронен път (от сайт на общината, от социални мрежи и др.)?

в. Информирала ли ви е някога СО по собствена инициатива за задължителните по отношение на информираността и гражданското участие обществени обсъждания, планове и решения за развитие или промяна на вашия район на местоживеене, за екологични проблеми и преспективи, нова инфраструктура, културна и образователна политика и др.?

– Знаете ли, че по закон съществуват казуси, за които гражданите задължително трябва да бъдат информирани от СО и задължително да участват в обществени обсъждания?

– Ако, отговорът е „да“, откъде ста научил/а това?

г. Искал/а ли сте информация от столична община по ваша инициатива – за частен или за обществен проблем?

– Ако отговорът е „да“, получихте ли такава информация и адекватна ли беше тя?

– Имаше ли проблем с достъпа до информация по вашия проблем и колко време и усилия ви отне да получите необходимата информация, ако сте я получили все пак?

д. Подавал/а ли сте сигнал за нередности, жалба или молба или конкретно предложение за решаване на проблем до общината и/или познавате ли някой, който да е подавал такива? Какво последва от страна на общината след това?

е. Знаете ли имена на общинските съветници, избрани и отговорни за вашия район на местоживеене?

– Срещал/а ли сте се някога с общински съветник и ако „да“ – по време на предизборна кампания ли беше срещата или след това?

– Познавате ли отговорни лица от общинската и райноната администрация, отговорни за качеството на живот на мястото, където жевеете и/или работите? Ако „да“, какъв е бил поводът да се срещате с тях?

  1. Гражданско участие в процесите на вземане на общински решения:

а. Знаете ли за съществуването на граждански инициативи, граждански групи или иницативни комитети, граждански сдружения и/или движения за решаване на градски проблеми и/или с качеството на живот в столицата?

– А с локални такива, свързани с района, в който вие лично живеете и/или работите?

– Познавате ли активни граждани, които комуникират с общинските структури за решаване на конкретни градски проблеми?

– Ако отговорът е „да“, по какъв повод ги познавате, как сте се запознали?

– Ако само сте чували за такива, но не ги познавате лично, от къде сте чули за тях?

б. Знаете ли за проблемите на комуникацията между гражданите (гражданското общество) и СО по решаване на градски проблеми в обществена полза?

– Ако отговорът е „да“, как бихте описали тези проблеми и на какво се дължат те, лично според вас?

в. Чувал/а ли сте някога за обществено обсъждане, организирано от СО във вашия район или в общинския съвет?

– Ако, „да“, как и по какъв повод чухте за такова?

– Познавате ли някого, който е участвал в обществено обсъждане?

– Участвал/а ли сте лично в обществено обсъждане?

– Ако отговорът е „да“, то какви са вашите лични впечатления от качеството на обсъждането и резултатите от него?

г. Известно ли ви е за вас и вашето домакинство или за хора от вашия кръг от познати да са били информирани, допитвани, канени на дискусии, подлагани на проучвания на техните потребности по обищнска инициатива?

– Ако отговорът е „да“, по какъв повод и кога и как се е случило това?

д. Познавате ли проблемите, свързани с етажната собственост и комуникацията на сдруженията на етажната собственост със СО?

– Имате ли мнение за тези проблеми и препоръки за подобряването на отношенията живущи-община?

е. Какви идеи бихте предложил/а вие лично за подобряване на комуникацията с общината и на възможнотта на гражданите да участват реално, адекватно и ефективно в процесите на вземане на решения от обществен характер на общинско ниво.

ж. Можем ли да станем Швейцария на Балканите по отношение на гражданското участие в процесите на вземане на решения в обществена полза? Има ли смисъл, според вас, да се стремим към такъв висок идеал? Защо?

з. Как си представяте най-добрата среда за живот?

и. Как си представяте най-добрите възможни отношения, комуникация и взаимодействие между граждани и община?

й. Имате ли конкретни предложения какво може да се подобри в комуникацията и взаимодействието между гражданите и общината в София и/или конкретни предложения за подобряване на градската среда на живот в района на вашето местожителство и/или месторабота? Споделете ги.

(Забележка: ако интервюраният е отговорил на много от тези въпрос с „не“ или с „не знам“, „не познавам“, помолете го да направи собствен анализ защо според него не е запознат (не е информиран) с естеството на засегнатите въпроси)

Приложение: общинарските карти на всеки от районите в София  http://www.sofia.bg/Regions_map.asp

Препоръки към общината, изработени на базата на интервюта с представители на актвини граждански организации в София:

http://www.gradskinabludatel.org/kategorii-gradski-stranici/preporki-km-stolichna-obshchina

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s