Въпросник “Зелен гражданин?” – за студенти, живеещи извън София

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ „ЗЕЛЕН ГРАЖДАНИН“

 

Метод: Полу-стандаритзирано интервю (няколко големи теми и насочващи въпроси).

 

Целева група: Изберете и интервюирайте между 7 и 10 пълнолетни лица, по възможност на различна възраст и с различен житейски опит. Опитайте са да подберете равен брой представители на двата пола.  Желателно е интервюираните да не са от едно населено място.

 

Начин на работа: Въпросите не са задължително точно формулирани, а по-скоро насочващи. Вашата цел е да зададете под една или друга форма всички въпроси, като следвате естествения ход на разговора и мисълта на интервюирания. По възможност се въздържайте се от лични насочващи коментари, които могат да повлияят на мнението на Вашите респонденти. Насърчавайте ги да разкрият становищата си по възможно най-естествен начин, като обръщате особено внимание върху техните лични преживявания (участие в инициатива, гласуване, членство в зелена партия и др.). Анализирайте отговорите на интрвюираните и се опитайте да ги обобщите в кратка презентация (10-15 мин.) или писмен анализ (4-5 стр.). В тях трябва да откроите основните мнения и становища на респондентите, общи тенденции в интервютата, прилики и разлики според възраст, пол, активност и други критерии, които счетете за съществени. Накрая е желателно да обобщите Вашия анализ с лични изводи от направеното изследване.

 

Въпроси (по тематични ядра):

 

  1. Първо тематично ядро: Цели да представи осведомеността и интереса на интервюираните по отношение на екологичните проблеми.

 

Кои са най-големите екологични проблеми в света според Вас ? Защо ? (аргументирайте се накратко).

 

Свързвате ли определени зелени партии или природозащитни организации с разрешаването на такива проблеми? Кои по-точно и с какви проблеми ги свързвате? (Избройте и се аргументирайте)

 

Кои са най-големите екологични проблеми в България според Вас ? Защо?

 

2.Второ тематично ядро: Цели да набере информация за осведомеността на гражданите за „зеленото“ в България и видимостта (популярността) на зелените партии и организации у нас (разпознаваеми ли са от гражданите, с какво, защо).

 

Свързвате ли определени български партии или природозащитни организации с разрешаването на такива проблеми? С кои по-точно? (Избройте и се аргументирайте)

 

Какво мислите за зелените партии у нас? Можете ли да посочите поименно някоя от тях ? Свързвате ли ги с екологични проблеми или със „зелени политики“?

 

Какво е мнението Ви за природозащитните организации и НПО у нас? Можете ли да посочите една или повече такива организации и да ги свържете с разрешаването на конкретни проблеми или по-широки инициативи (закон, законопроект, петиция и др.)?

 

Свързвате ли „зеленото“ движение у нас с нещо конкретно – акция, събитие, личност?

 

  1. Трето тематично ядро: Цели да постави „зеленото“ в политически контекст.

 

Необходимо ли е според Вас всяко едно правителство, независимо от „цвета“ на управляващата партия/и, да провежда зелена политика ?

 

Каква според вас трябва да бъде зелената политика на настоящето българско правителство?

Необходима ли е национална зелена политика? Опазването на българската природа трябва ли да бъде национален приоритет?

 

Кое е по-важно: икономическият растеж или опазването на природата и качеството на живот? Могат ли двете да съжителстват, без да се отдава предпочитание на едното за сметка на другото?

 

Смятате ли, че Министерството на околната среда и водите има достатъчно авторитет и правомощия?

 

Смятате ли, че с екологичните проблеми трябва да се занимават само  (или главно) специализирани органи – Министерства, агенции, инспекции?

 

Смятате ли, че държавата и нейните органи трябва да отделят повече средства за зелени политики? За екологично образование в детските градини, училищата, университетите? За насърчаване на зелен бизнес? За природозащитни организации?

 

Смятате ли, че зелената култура на българина е на достатъчно високо ниво ? Смятате ли, че Вашата лична екологична култура е на достатъчно ниво? Какви зелени практики познавате? (например разделно събиране на отпадъци, саниране на жилището, неизползване на автомобил и пр.) Практикувал ли сте някоя от тях?

 

Какво означава за Вас термина „качество на живота“, за който все по-често се говори в общественото пространство? Какво влагате Вие лично в него? Кои са компонентите на качествения живот според Вас? Кои от тях сте постигнали?

 

  1. Четвърто тематично ядро: Цели да представи степента на гражданска активност.

 

Вие лично участвал/а ли сте в инициатива за опазване на природата и околната среда – подписка, подаване на заявление за достъп до информация по екологичен проблем, участие в обществено обсъждане, среща с депутат или общински съвтник по екологичен въпрос, протест, шествие, разпространяване на информация и др.?

 

Вие лично участвали ли сте (участвате ли) като член или като доброволец към природозащитна организация или друг тип зелено сдружение или формация?

 

Вие лично членувате (членували ли сте) ли сте в зелена партия?

 

Гласували сте досега за зелена партия? Защо?

 

Какво Ви потикна (би Ви потикнало) да  се включите в зелена организация или да гласувате за зелена партия?

 

  1. Въпроси с повишена сложност:

 

Говорят ли Ви и ако да – какво – следните наименования:

 

Обществен комитет за екологична защита на град Русе

 

Независимо сдружение Екогласност

 

Да спасим Иракли

 

Граждани за Рила

 

За да остане природа в България

 

Коалиция България – свободна от ГМО

 

Граждани за Витоша

 

НАТУРА 2000

 

Зелена партия

 

Партия „Зелените“

 

Зелена България

 

 

Изготвил: ас. Радосвета Кръстанова, преподавател по екологични политики, Нов български университет

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s